…estou passando pela blitze depois da balada.

l

(by thereisnotitleable)